मोटरवोट चलाउने अभ्यास गर्दै नेपाली सेना

dxfsfnL gbLdf df]6/jf]6 rnfpg] cEof; ub}{ g]kfnL ;]gfsf hjfg s~rgk'/, & sflQs-/f;;_ M s~rgk'/sf] dxfsfnL gbLdf df]6/af]6 rnfpg] cEof; ub}{ g]kfnL ;]gfsf hjfg . t:jL/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?


कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा मोटरबोट चलाउने अभ्यास गर्दै नेपाली सेनाका जवान। तस्वीरः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु

Facebook Comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो

No ads found for this position