आइतबार लागेको सूर्य ग्रहण तस्वीरमा

sf7df8f}F, & c;f/M ;"o{u|x0f sf7df8f}Fsf] :joDe"af6 cfOtaf/ b]lvPsf] ;"o{u|x0f . tl:a/M k|bLk/fh jGt÷ /f;;


काठमाडौं । आइतबार विहान १०ः५० बजेदेखि सुरु भएको सूर्य ग्रहण दिउसो २ः२३ मा सकिएको थियो । असार ७ गते आइतबार लागेको सूर्य ग्रहण नेपालबाट पनि देखिएको थियो ।

काठमाडौं, भक्तपुर र कञ्चनपुरको महाकाली नदी किनाराबाट देखिएका सूर्य ग्रहणका केही तस्वीरहरु

 

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो