हिमपातपछि तल्लो डोल्पा ल्याइँदै गरेका भेडा र च्याङग्रा – Dcnepal

हिमपातपछि तल्लो डोल्पा ल्याइँदै गरेका भेडा र च्याङग्रा

lxdkftkl5 tNnf] 8f]Nkf NofOFb} u/]sf e]8f / Rofªu|f hfh/sf]6, % k'; M pkNnf] 8f]Nkfdf k/]sf] lxdkft l5rf]Nb}{ tNnf] 8f]Nkf NofOFb} u/]sf e]8f / Rofªu|f . t:jL/ M x]dGt s];L÷/f;;


उपल्लो डोल्पामा परेको हिमपात छिचोल्र्दै तल्लो डोल्पा ल्याइँदै गरेका भेडा र च्याङग्रा। तस्वीर : हेमन्त केसी/रासस

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो