मन्त्री चढेको गाडी हिलोमा फसेपछि धकेल्दै

dGqL r9]sf] uf8L lxnf]df km;]kl5 ws]Nb} ;'v]{t, @# ebf} -/f;;_ M kftf/f;L ufpFkflnsf– @ tNkmL ufpF h'Dnfdf lgld{t …5Gr/L xfNgf hl8a'6L k|zf]wg pBf]uÚsf] pb3f6g sfo{qmddf hfFb} ubf{ lxnfDo ;8sddf km;]sf] s0ff{nL k|b]z ;/sf/sf pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0fdGqL gGbl;+x a'9f ;jf/ uf8L ws]Nb} :yfgLojf;L . t:jL/ M z'/axfb'/ l;+x


सुर्खेत । पातारासी गाउँपालिका– २ तल्फी गाउँ जुम्लामा निर्मित ‘छन्चरी हाल्ना जडिबुटी प्रशोधन उद्योग’को उद्घाटन कार्यक्रममा जाँदै गर्दा हिलाम्य सडकममा फसेको कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा सवार गाडी धकेल्दै स्थानीयवासी ।

तस्वीर : शुरबहादुर सिंह

Facebook Comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो

No ads found for this position